Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de Klant en Shapetape. Koop op afstand van de Artikelen van Shapetape veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan; 

 

1.2 Account: een door de Klant via de website van Shapetape.nl aangemaakte account.

1.3 Bestelling: een door de Klant via de Webshop geplaatste bestelling van een of meer producten van Shapetape. Zakelijke Klanten kunnen ook een bestelling plaatsen via de e-mail of de telefoon.

1.4 Artikelen: de producten die Shapetape verkoopt via de Webshop.

1.5 Klant: de natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Shapetape.

1.6 Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die de Klant sluit met Shapetape voor de koop van een of meerdere artikelen van Shapetape.

1.7 Partijen:  Shapetape en de Klant gezamenlijk.

1.8 Retourbeleid: het door Shapetape gehanteerde beleid ten aanzien van het retourneren van de artikelen.

1.9 Bedenktijd:  de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

1.10 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Shapetape, waaronder begrepen het auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht en het merkenrecht; 

1.11 Persoonsgegevens elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

 

1.12 Webshop: de online winkel op de website van Shapetape (URL: www.shapetape.nl)

1.13 Website: de website van Shapetape (URL: www.shapetape.nl)

1.14 Zakelijke Klant(en): De Klant die een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Klant die rechtspersoon is.

1.15 Overmacht:  elke van de wil van Shapetape onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Shapetape of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van Shapetape niet kan worden gevraagd.

1.16 Niet toe te rekenen 

tekortkoming:  onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n); 

 

1.17 Compani De eenmanszaak handelend onder de naam “Shapetape”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73157198.

 

ARTIKEL 2: Overeenkomst & toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Shapetape en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Shapetape en de Klant, alsmede op alle offertes en opdrachten, hoe ook genaamd, waarbij Shapetape zich verbindt of zal verbinden om diensten uit te voeren voor de Klant en/of om Artikelen te leveren.

2.2 De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden te raadplegen op de website van Shapetape.  Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek van de Klant kosteloos toegezonden. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden door Partijen nadrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Klant ook op andere overeenkomsten tussen Shapetape en de Klant van toepassing zijn. 

 

 

2.4 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.6 Indien een Zakelijke Klant een bestelling bij Shapetape heeft geplaatst via de telefoon of e-mail worden deze algemene voorwaarden via de e-mail aan de Klant ter hand gesteld.

2.7  Shapetape is niet gebonden aan een Overeenkomst die tot stand is gekomen op basis van een kennelijke vergissing en/of fout van Shapetape, zoals bijvoorbeeld een ongewoon lage prijs.

 

ARTIKEL 3: Overeenkomst, Bestelproces & Account

3.1 Een door Shapetape gedaan aanbod is altijd vrijblijvend. Shapetape kan een aanbod, zonder opgave van redenen, intrekken. 

3.2 De Overeenkomst tussen de Klant en Shapetape komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Shapetape. De Overeenkomst komt elektronisch tot stand, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.

3.3 Om een of meerdere Artikelen te bestellen dient de Klant persoonlijke gegevens aan Shapetape ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deze gegevens dienen altijd actueel en correct te zijn, anders is het mogelijk dat Shapetape de Overeenkomst niet kan uitvoeren en daarmee ongeldig verklaart.

3.4 Door de Overeenkomst aan te gaan met Shapetape geeft de Klant Shapetape toestemming om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De door de Klant verstrekte gegevens worden door Shapetape alleen gebruikt op de wijze zoals aangegeven in de Privacy Policy van Shapetape, welke te raadplegen is op de Website.

3.5 Nadat de Klant tot aankoop over is gegaan, ontvangt de Klant van Shapetape een schriftelijke bevestiging per e- mail van de aankoop. Daarin staat vermeldt het Artikel dat de Klant heeft gekocht, wat het Artikel kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt. De Klant ontvangt een tweede e-mail wanneer de bestelling over is gedragen aan de verzendservice met daarin de track & trace code. De Klant ontvangt de factuur digitaal of per post. 

3.6 Nadat de bestelling is geplaatst, is het voor de Klant niet meer mogelijk om deze te wijzigen.

3.7 Indien de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spelfouten bevatten, dan is Shapetape hier niet aan gebonden en wordt Shapetape staat gesteld deze fouten te herstellen.

 

ARTIKEL 4: Prijs & betaling

4.1 De in de Webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW, de verzendkosten komen voor rekening van Shapetape.

4.2 De betaling van de Klant aan Shapetape wordt verzorgd via IDeal, Creditcard of Paypal en dient vooraf plaats te vinden. Shapetape gaat niet over tot het verzenden van de  voordat de betaling van de betreffende bestelling door Shapetape ontvangen is.  

4.3 De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het Artikel, worden zichtbaar wanneer de Klant het Artikel heeft toegevoegd aan de winkelwagen.

4.4     De Klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. 

 

ARTIKEL 5: Afhandeling bestelling & levering

5.1 De door de Klant geplaatste Bestelling wordt geleverd op het door de Klant opgegeven besteladres. Shapetape spant zich in om een geplaatste Bestelling zo snel mogelijk te leveren aan de Klant, maar gezien Shapetape voor de bezorging afhankelijk is van een derde partij kan zij niet garanderen dat een Bestelling wordt geleverd in de aangegeven levertijd.

5.2 Wanneer de Klant een Bestelling laat bezorgen buiten de Schengenlanden is het mogelijk dat er bijkomende heffingen, zoals importbelasting in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten komen voor rekening van de Klant en de Klant is zelf verantwoordelijk om zich te informeren over dergelijke aanvullende kosten voordat de Klant een Bestelling plaatst. 

5.3 De eigendom van de bestelde Artikelen gaan over van Shapetape naar de Klant op het moment dat de volledige betaling is bijgeschreven op het rekeningnummer van Shapetape.

 

ARTIKEL 6: Retourbeleid & herroepingsrecht

6.1 In het geval dat de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de Klant overeenkomstig het herroepingsrecht 14 dagen na de Bestelling om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van het met de bestellingbevestiging van Shapetape meegezonden formulier voor ontbinding/herroeping.

6.2 Wanneer de Klant gebruik maakt van het in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden opgenomen recht is de Klant verplicht om de te retourneren Artikelen binnen 14 dagen na de retourinstructie van Shapetape te retourneren naar het door Shapetape opgegeven retouradres. De directe kosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant.

6.3  Shapetape zal pas na ontvangst van de retourzending overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer dat is gebruikt om de Bestelling te verrichten, mits nadrukkelijk anders aangegeven door de Klant.

6.4  Shapetape is niet verplicht om over te gaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag bij constatering van misbruik van het Retour Policy, beschadiging is door het toedoen van de Klant of indien binnen het gestelde termijn van 14 dagen de Bestelling in gebruik is genomen door de Klant.  

 

ARTIKEL 7: De kwaliteit van de Producten

7.1 De Artikelen voldoen aan de Overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties. Op elk Artikel dat Shapetape aan de Klant levert, is de wettelijke garantie van toepassing. De termijn van de garantie is afhankelijk van het betreffende Artikel. Bij vragen over de garantietermijn kan de Klant contact opnemen met Shapetape. 

7.2 Wanneer het Artikel binnen de garantieperiode gebreken vertoond, dan zal Shapetape het Artikel vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, dan zal Shapetape het volledige aankoopbedrag aan de Klant vergoeden. Dit geldt niet wanneer de Klant onzorgvuldig met het Artikel is omgegaan, of indien sprake is van opzet. 

7.3 Klachten over Artikelen geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten. 

 

ARTIKEL 8: Privacy beleid

8.1  Shapetape respecteert de privacy van de Klant en streeft er naar de (persoons)gegevens van de Klant correct en veilig te verwerken. Shapetape verwijst de Klant graag door naar de Privacy Policy op de Website voor een gedetailleerd overzicht.

8.2 Shapetape verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Klant persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Shapetape zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de klant is vastgesteld. Shapetape zal de klant op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van Shapetape tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd. De in opdracht van de klant te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van de klant en / of de betreffende betrokkenen.

8.3 Ten aanzien van de in artikel 8.2 genoemde verwerkingen zal Shapetape zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De verplichtingen van Shapetape die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Shapetape, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. Het is Shapetape toegestaan om andere verwerkers in te schakelen. De klant zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

8.3 Shapetape zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten Nederland.

8.4 De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Shapetape worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. Shapetape is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de klant en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van de klant. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door de klant aan Shapetape zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Shapetape uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Shapetape voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Shapetape ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Shapetape voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Shapetape.

9.2 De aansprakelijkheid van Shapetape voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

9.3  Tenzij nakoming door Shapetape blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Shapetape wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de klant Shapetape onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Shapetape ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Shapetape in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

9.4 Iedere vordering tot schadevergoeding door de klant tegen Shapetape die niet gespecificeerd  en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

ARTIKEL 10: Klachtenmelding

10.1  Shapetape wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback van de Klant. Heb je een vraag, opmerking of klacht over de uitvoering van de Overeenkomst door Shapetape, stuur dan een mail naar info@shapetape.nl. Shapetape zal je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

 

ARTIKEL 11: Klachtenmelding

11.1 Indien Shapetape wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Shapetape wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback tot enige schadevergoeding jegens de Klant is gehouden. 

11.2 Een niet aan Shapetape wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen. 

11.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Shapetape wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Shapetape wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback tot prestatie wordt opgeschort zonder dat jegens de Klant tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten toe aan Shapetape. Deze rechten worden niet overgedragen.

12.2 Het is Klant uitdrukkelijk verboden de Producten van Shapetape, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

12.3 Het is de Klant niet toegestaan Producten van Shapetape aan derden ter hand te stellen.

12.4 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door Shapetape geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

 

ARTIKEL 13: Slotbepalingen

13.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal deze Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling(en) die niet rechtsgeldig is/zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de (te) vervangen bepaling.

13.2 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen welke slecht door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

13.3 Indien Partijen niet langs de minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen is de bevoegde rechter aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

13.4 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.5 Op alle met Shapetape gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.6 Shapetape is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Shapetape zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.